Regler för presentkort

REGLER FÖR BESTÄLLNING OCH ANVÄNDNING AV
BOLF.SE PRESENTKORT – FÖR ENSKILDA KUNDER

§ 1.

 • Termerna som används i reglerna definieras på följande sätt:
 • 1) Utfärdare av presentkortet (nedan kallat Utfärdare) – "BOLF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" i Zielona Góra. registrerade under numret: 0000518284 i det nationella domstolsregistret av distriktsdomstolen i Zielona Góra – VIII KRS Commercial Division, NIP: 9291861064, adress: ul. Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra, Polen;
 • 2) Presentkort (nedan kallat presentkortet) – en elektronisk typ av en särskild kupong, som genereras av utfärdaren som en nummer- och bokstavskod eller endast en numerisk kod (digital) som bekräftar användarens rätt att byta ut det värde som ingår i presentkortet mot varor innan utgångsdatum. Presentkortet är varken ett betalkort eller något annat elektroniskt betalningsmedel enligt definitionen i tillämpliga bestämmelser i lag. Presentkortet omfattas inte av skattelagstiftningen på varor och tjänster, och är därmed endast ett dokument som bekräftar utfärdandet av presentkortet eller en debetfaktura utfärdas till Kunden av Utfärdaren;
 • 3) Kund – personen som tar emot presentkortet från Utfärdaren;
 • 4) Användare – personen som använder presentkortet;
 • 5) Värde att använda – det belopp som tilldelats presentkortet, i enlighet med kundens val, upp till vilket användaren kan köpa de erbjudna varorna i onlinebutiken https://www.bolf.se. Presentkortvärdena att använda i Bolf.se onlinebutik: € 20, € 30, € 50, € 100, € 200;
 • 6) Bolf.se – onlinebutiken finns på https://www.bolf.se/, där kan presentkorten användas;
 • 7) Inköp - den operation som görs med hjälp av presentkortet som involverar utbyte av presentkort mot varor, varvid varje typ av presentkort, under dess giltighet, kan användas av användaren upprepade gånger tills det totala värdet är utnyttjat; rättigheterna gällande presentkortet upphör att gälla efter att köpet har gjorts och användaren har inte rätt till ytterligare fordringar.

§ 2.

 • 1. Presentkorten har formen av att ett nummer och en bokstavskod och är ett elektroniskt värdemedel att använda. Koden finns inskriven i den grafiska representationen av presentkupongen.
 • 2. Presentkortet kan endast användas i inköpsprocessen.
 • 3. Presentkortet har ett utgångsdatum, dvs värdet på presentkortet är föremål för utbyte mot varorna endast inom den period som anges på det. Presentkortet löper ut efter giltighetsperioden och användaren har rätt till inga ytterligare fordringar till utfärdaren angående mottagande av presentkupongen, i synnerhet om det belopp som betalats för det eller det återstående användningsvärdet.
 • 4. Utfärdaren håller inget ansvar för kundens misstag under processen att skapa eller generera presentkortet, vilket resulterar i felaktig leverans (t.ex. tillhandahåller fel e-postadress för användaren). Kunden och användaren har rätt att rapportera förlust eller skada på presentkortet för att blockera det. Presentkortet ska blockeras omgående, senast nästa arbetsdag.
 • 5. Kunden har rätt att dra sig ur köpeavtalet inom 14 dagar från mottagandet av presentkortet. Återtagandet kan göras via e-post till utfärdaren I sådant fall ska presentkortet inaktiveras omedelbart, senast nästa arbetsdag.
 • 6. Kund som drar sig tillbaka från köp av presentkortet (dvs via e-post) garanterar att presentkortet förblir oanvänt av användaren fram till inaktivering. Om användaren använder presentkortet från tidpunkten för mottagandet och inaktiveringen, kommer utfärdaren att vara befriad från skyldigheten till återbetalning av presentkortsvärdet till kunden.

§ 3.

 • 1. För att presentkortet ska skickas till användaren är kunden skyldig att göra betalning för fulla värdet av presentkortet.
 • 2. Utfärdaren ansvarar inte för konsekvenserna av oförmågan att använda presentkortet till följd av omständigheter som emittenten inte är ansvarig för, särskilt utgångsdatumet eller otillräckligt värde att använda i förhållande till priserna på erbjudna varor i affären.
 • 3. Utfärdaren är inte part i användarens och kundens rättsliga förhållande.

§ 4.

 • 1. Presentkupongen kan endast användas av kund som är registrerad och inloggad i onlinebutiken.
 • 2. Presentkortet kan köpas av kunden med hjälp av applikationen från utfärdaren på webbplatsen https://www.bolf.se.
 • 3. För att köpa presentkort i elektronisk form är kunden skyldig att följa proceduren som anges i ansökan.
 • 4. Med hjälp av applikationen har kunden rätt att bestämma följande funktioner i det digitala presentkortet: nominellt värde (användningsvärde), utgångsdatum, användarinformation (e-postadress), leveransdatum, dedikerat textmeddelande till användaren.
 • 5. Tröskelrabatter beräknas under processen att köpa produkter.

§ 5.

 • 1. Användaren får endast använda presentkortet som tidigare aktiverats av kunden på grund av att betalningen sker enligt det värde som ska användas.
 • 2. Presentkortet kan inte bytas in mot pengar.
 • 3. För att skydda kunden eller användarens intressen förbehåller emittenten rätten att tillfälligt blockera möjligheten att använda presentkortet på användarens eller kundens begäran.
 • 4. Användaren av onlinebutiken Bolf.ses presentkort använder den genom att ange den unika presentkorten i det obligatoriska fältet: 'ange ditt kortnummer' och PIN-kod. Beställningsvärdet kommer att reduceras med presentkortsärdet för användning vid inköp av produkter. Inköpsprocessen motsvarar köpet och är föremål för skatter.
 • 5. En tredubbelt felaktig inmatning av PIN-koden kommer att resultera i blockering av presentkortet. Presentkortet kan avblockeras genom att kontakta Bolf.ses kundtjänst på shop@bolf.se. Presentkortet kan endast nås elektroniskt, dvs varje operation är föremål för verifiering inom dess giltighet och bestämmer värdet som ska användas i butiken.
 • 6. Om produktvärdet överstiger det gåvo-värdet som ska användas, kan köpet genomföras under villkoret att användaren har slutfört betalningen i enlighet med butikens bestämmelser.
 • 7. Om presentkortets värde överstiger priset på de köpta produkterna kan det återstående värdet användas inom utgångsdatum för presentkortet, vid ytterligare transaktioner. Det oanvända värdet kan inte bytas mot kontanter.
 • 8. Kunden kan bara använda ett presentkort per beställning. Presentkort kan inte kombineras.
 • 9. Presentkortet kan användas tillsammans med övriga rabattkoder.

§ 6.

 • 1. Presentkortet kan användas inom det angivna giltighetsdatumet, tills du gör ett köp eller blockerar det på kundens eller användarens begäran.
 • 2. Vid förlust av presentkortet kan det blockeras av utfärdaren på begäran av användaren via telefon eller e-post: shop@bolf.se. Utfärdaren ansvarar inte för inköp som gjorts innan förlusten rapporteras. För att blockera presentkortet är det obligatoriskt för användaren att ange det tilldelade rabattnumret.
 • 3. Utfärdaren har rätt att vägra att förverkliga presentkortet I följande händelser:
  • a. utgånget datum på presentkortet;
  • b. otillräckligt värde på presentkortet att använda I förhållande till priset på produkter som beställts av användaren;
  • c. tillfälliga tekniska problem som gör användningen av presentkupongen omöjlig, vilket inträffat på grund av händelser utanför utfärdarens kontroll.
 • 4. Utförandet av presentkortet av användaren är giltigt även om han kom i besittning av det på ett obehörigt sätt, såvida inte presentkortet, trots begäran om blockering, inte har blockerats av utfärdaren inom den tid som anges i dessa föreskrifter.
 • 5. Återlämning av de varor som köpts av användaren via presentkortet är möjliga enligt samma regler som gäller i butiken. Användaren som returnerade varorna ska få presentkort i PDF-format med det värde som motsvarar de returnerade varorna.
 • 6. Med beaktande av ett positivt genomförande av ett kundklagomål ska användaren rapportera ovanstående till utfärdaren via telefon eller e-post: shop@bolf.se
 • 7. Reklamationerna angående presentkort ska realiseras av utfärdaren i skriftlig form inom 14 dagar från mottagandet av ett skriftligt klagomål från kunden eller användaren. Klagomålen ska adresseras i skriftlig form till adress till utfärdaren.

§ 7.

 • 1. I fall som inte regleras av dessa föreskrifter, ska de korrekta bestämmelserna i polsk lag tillämpas och de frågor som härrör från dessa förordningarna är under behörighet för de relevanta polska domstolarna.
 • 2. Innan kunden betalar för presentkortet och innan användaren använder kupongkortet, är båda parter skyldiga att hänvisa till dessa regler och följa dem.
 • 3. Innehållet i dessa föreskrifter finns tillgängligt på https://www.bolf.se och på utfärdarens huvudkontor beläget på ul. Kożuchowska 32, Zielona Góra, Polen. Utfärdaren är skyldig att förse kunden / användaren med dessa föreskrifter i skriftlig form på varje skriftlig begäran.
 • 4. Utfärdaren förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i dessa föreskrifter eller att avbryta presentkorts-programmet utan att ge anledning. Utfärdaren ska informera om förändringar med tre dagars förskott på webbplatsen https://www.bolf.se och på företagets huvudkontor i ul. Kożuchowska 32, Zielona Góra, Polen. Regelförändringarna kan inte kränka rättigheterna för de kunder som köpt presentkortet innan förändringarna i regelverket gjordes.
pixel