Villkor

Dessa regler fram till den 13:e januari 2023 här

Dessa regler fram till den 02.07.2023 här

Dessa regler fram till den 15.10.2023 här

Dessa regler fram till den 29 mars 2024 här

Bolf.se Online Shop Villkor sedan 30 mars 2024

I. Definitioner

 • De termer som används i förordningarna betyder:
 • 1.1 Kund - en fysisk person, en juridisk person eller en organisationsenhet som inte är en juridisk person, vars bestämmelser specifikt ger juridisk förmåga, som gör beställningar i butiken.
 • 1.2 Civilrätt - lagen av den 23 april 1964 (Tidskrift för lagar från 2023 punkt 1610, 1285, 1615, 1890, 1933).
 • 1.3 Förordningar - föreskrifter om tillhandahållande av tjänster på elektronisk väg i Bolf.se onlinebutik.
 • 1.4 Onlinebutik (butik) - Internetwebbplatsen tillgänglig på www.bolf.se genom vilken kunden huvudsakligen kan göra beställningar.
 • 1.5 Varor - produkter som presenteras i onlinebutiken.
 • 1.6 Köpeavtal - ett försäljningsavtal för varor, enligt definitionen i civillagen, ingått mellan Bolf Sp. z o.o. och Kunden, som matas in via Butikens webbplats för att genomföra försäljningsavtalet via Internet och för att tillhandahålla viktiga tjänster på elektronisk väg.
 • 1.7 Lagen om konsumenträttigheter – lagen av den 30 maj 2014 (Tidskrift för lagar från 2023, punkt 2759, 1285).
 • 1.8 Lagen om tillhandahållande av tjänster med elektroniska medel – Lagen av den 18 juli 2002 om tillhandahållande av tjänster på elektronisk väg (Lagtidning från 2020, punkt 344).
 • 1.9 Beställning - en kundförklaring från kunden som leder direkt till att ingå ett köpeavtal och specificera särskilt typ och kvantitet för de köpta varorna.
 • 1.10 Konsument - en fysisk person som utför en rättshandling som inte har direkt anknytning till hans verksamhet eller yrkesverksamhet och en fysisk person som utför en rättslig åtgärd som har direkt anknytning till hans verksamhet eller yrkesverksamhet när innehållet i denna åtgärd visar att den inte är av yrkesmässig karaktär för den person som i synnerhet härrör från föremålet för hans affärsverksamhet, som gjorts tillgänglig på grundval av bestämmelserna om den centrala registreringen och information om företag.
 • 1.11 Säljare - BOLF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością belägen på ul. Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra, Polen.
 • 1.12 Olagligt innehåll - all information, oavsett form av överföring, som, ensam eller genom hänvisning till handling, inklusive försäljning av produkter eller tillhandahållande av tjänster, strider mot Europeiska unionens lagar eller mot den konsekventa lagen i någon av dess medlemsstater.
 • 1.13 Förbjudet innehåll - all information som av säljaren anses oönskad i onlinebutiken.

II. Allmänna bestämmelser

 • 2.1 Reglerna för användning av onlinebutiken som är tillgängliga på www.bolf.se och villkoren för att använda tjänster för kunderna i onlinebutiken fastställs härmed.
 • 2.2 Reglerna är de regler som avses i art. 8 i lagen om tillhandahållande av tjänster genom elektroniska medel.
 • 2.3 Bolf.se onlinebutik tillgänglig på www.bolf.se drivs av "BOLF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” beläget i Zielona Gora, Polen organisationsnr: 0000518284 i registret för företagare av domstolsregistret vid National Court Register Tingsrätt i Zielona Gora, Polen - Den åttonde handelsavdelningen i National Court Register, NIP (Tax ID): 9291861064, REGON (National Business Registry No.) 081225888, adress: ul Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra, Polen även kallad Bolf Sp. z o.o. eller säljaren.
  Kontaktuppgifter:
  Bolf Sp. z o.o.
  ul. Kożuchowska 32
  65-364 Zielona Góra, Polen
  NIP (Tax ID): PL9291861064
  REGON (National Business Registry No.): 081225888
  Förfrågningar angående ordrar skall ställas direkt till shop@bolf.se eller via telefon till telefonnummer: +44 20 33180543
  Förfrågningar angående byten, returer samt reklamationer ska ställas direkt till shop@bolf.se eller telefonnummer +44 2033180543.
 • 2.4 Reglerna täcker särskilt:
  • a. villkoren för registrering och användande av ett konto i onlinebutiken;
  • b. villkor och villkor för att lägga beställningar på elektronisk väg i onlinebutiken;
  • c. uppförandeförfarandet vid postning av olagligt eller förbjudet innehåll.
 • 2.5 För att kunna använda onlinebutiken måste kundens datasystem uppfylla visa villkor:
  • a. valfri webläsare: Internet Explorer, Firefox, Mozilla, Google Chrome, Opera, Safari;
  • b. minsta skärmupplösning 1024 x 768;
  • c. Java Script.
 • 2.6 För att kunna använda onlinebutiken måste kunden själv tillhandahålla en dator eller annan utrustning med tillgång till internet.
 • 2.7 I enlighet med tillämplig lag, Bolf Sp. z o.o. som är ägare till Bolf.se förbehåller sig rätten att begränsa tillhandahållna tjänster via Onlinebutiken för personer under 18 år. I sådana fall ska dessa kunder meddelas om ovanstående.
 • 2.8 Kunder kan när som helst få åtkomst till föreskrifterna härifrån via länken som finns på hemsidan till www.bolf.se och ladda ner den eller skriva ut den.
 • 2.9 Information om varor som presenteras på butikens webbplatser, särskilt produktbeskrivningar, tekniska egenskaper och prestandaegenskaper och priser är för att uppmuntra kunden att ingå och avtala enligt artikel. 71 i civillagen.
 • 2.10 De produkter som presenteras i webbutiken som "barnmode" är tillägnade barn från 3 år och bör användas under övervakning av vuxna.

III. Villkor för att använda onlinebutiken

 • 3.1 Kunden kan göra ett köp i onlinebutiken med eller utan ett registrerat konto.
 • 3.2.1 Registrering fullföljs genom att fylla i en registreringsblankett som är placerad på en av undersidorna i butiken.
  • 3.2.2 Genom att registrera ett konto får kunden tillgång till orderhistorik och ständig tillgång till sina personuppgifter med möjlighet att ändra dem under tiden som administratören har tillgång till dem i samband med de skyldigheter som följer av lagen inom fältet för att dokumentera försäljning. Dessutom tillåter kundkontot enkel retur och reklamation av köpta produkter.
  • 3.2.3 Ett registrerat konto blir raderat efter 5 år av inaktivitet.
  • 3.2.4 Kunden kan när som helst be administratören att radera kontot genom att skicka ett mail till admin@bolf.com.
 • 3.3 Vid köp utan registrering kommer Kunden, tillsammans med meddelandet som bekräftar beställningen, att få en inloggning och ett lösenord som gör det möjligt för honom att skapa ett Kundkonto även i det skede då beställningen slutförs för ändamål, t.ex. för att se beställningsprocessen, för att ändra leveransadress, för att göra en produktretur eller för att lämna in ett klagomål angående de köpta produkterna.
 • 3.4 Administratör av kundens personuppgifter i butiken är Bolf Sp. z o.o. beläget i ul. Kożuchowska 32, Zielona Góra, Polen.
 • Kundens personuppgifter behandlas på grundval av art. 6 par. 1 sid. b) Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för enskilda med avseende på behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95 / 46 / EG, dvs. genomförande av köpeavtalet enligt villkoren i dessa förordningar och att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan avtalet ingås under den period som krävs för att följa det i enlighet med förordningarna och för en tid som är nödvändig för att uppnå de mål som anges i de allmänt tillämpliga lagbestämmelserna.
  Kundens personuppgifter lagras under den tid som krävs för att utföra beställningen enligt villkoren i förordningarna, med hänsyn till de datum som följer av administratörens genomförande av lagliga skyldigheter inom området onlineförsäljning. Att tillhandahålla personuppgifter är frivilligt, men nödvändigt för genomförandet av köpeavtalet. Om du inte tillhandahåller informationen kommer orderbehandlingen att bli omöjlig. Personuppgifter, i den utsträckning som är nödvändiga för att tillhandahålla tjänsten, kan göras tillgängliga för enheter som tillhandahåller support till administratören på basis av outsourcade tjänster i enlighet med de anförtrodda behandlingsavtalen och enheter som är auktoriserade enligt tillämpliga bestämmelser.
 • Administratören har utsett en elektronisk kontaktpunkt för onlinebutiken för direkt kommunikation med myndigheterna i medlemsstaterna, Europeiska kommissionen, Digital Services Council: admin@denley.pl Samma kontaktpunkt kan användas av kunden för direkt och snabb kommunikation med administratören. Kommunikation kan ske på polska eller engelska.
 • 3.5 När kunden lämnar ett separat samtycke kan de angivna personuppgifterna användas för ett annat syfte inom det intervall som anges i samtyckets innehåll.
 • 3.6 Under beställningen, eller senare, kan kunden genom att välja rätt fält, komma överens om att få e-post- eller / och SMS-nyhetsbrev. Överenskommelse är lika med att ge samtycke till behandling av personuppgifter av Bolf Sp. z o.o. för direkt marknadsföring av egna produkter och för att skicka, till den angivna e-postadressen och / eller telefonnumret via elektroniska medel eller / och via andra anslutningar, kommersiell information som anges i lagen av den 18 juli 2002 om tillhandahållande av tjänster via elektroniska betyder att komma från Bolf Sp. z o.o. beläget i Zielona Góra, Polen. Detta samtycke är frivilligt och kan återkallas när som helst. Avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet via e-post och SMS;
 • 3.7 Kunder som har registrerat ett konto har rätt att få tillgång till och redigera den givna informationen genom www.bolf.se. Oavsett om du har ett konto eller ej har varje kund rätt att kräva tillgång till de angivna personuppgifterna, rätten att ändra dem, radera eller begränsa behandlingen, rätten att invända mot behandlingen samt rätten att överföra informationen. Kunden har också rätten att återkalla sitt samtycke när som helst utan att det påverkar lagligheten i behandlingen som har utförts på grundval av föregående samtycke till dess återkallande och rätten att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten. Möjligheten att utöva dina rättigheter beror väsentligen på den rättsliga grund som den specifika behandlingen bygger på. För att säkerställa ovanstående rättigheter, vänligen kontakta administratören på admin@bolf.com
 • 3.8 Bolf Sp. z o.o. kan frånta kunden rätten att använda onlinebutiken, såväl som att begränsa hans åtkomst till delar eller hela innehållet i webbshoppen, med omedelbar verkan, om kunden bryter mot reglerna, särskilt när kunden:
  • a. har gett osanna, felaktiga eller föråldrade data som vilseleder eller kränker tredje parts rättigheter under registrering i onlinebutiken;
  • b. har brutit mot rättigheterna för tredje part, särskilt andra kunder i nätbutiken, genom nätbutiken;
  • c. har uppträtt på andra sätt som Bolf Sp. z o.o. anses vara oförenlig med bestämmelserna i lag eller allmänna regler för användning av Internet eller skadligt för Bolf Sp. z o.o;
  • d. har gjort inlägg innehåll i onlinebutiken som anges i s.3.10a.
 • 3.9 En person som är fråntagen rätten att använda onlinebutiken är inte tillåten att återöppna kontot utan att ha fått förhandsgodkännande av Bolf Sp. z o.o.
 • 3.10 Kunden är särskilt skyldig att:
  • a. inte tillhandahålla olagligt och förbjudet innehåll, t.ex. innehåll som visar våld, ärekränkande eller skadar personliga rättigheter eller andra tredje parts rättigheter, som tjänar bedrägeriförsök och finansierar utpressning, och i synnerhet innehåll som:
   • - är oförenlig med ämnet för onlinebutiken - uttalanden bör vara relaterade till innehållet som visas i onlinebutiken,
   • - rör tekniska frågor relaterade till hur onlinebutiken fungerar - tekniska frågor ska rapporteras av kunder elektroniskt till e-postadressen: admin@denley.pl,
   • - inkluderar internetlänkar,
   • - används för att bedriva aktiviteter som är konkurrenskraftiga till Onlinebutik, t.ex. främja konkurrenskraftiga nätbutiker,
   • - används för att utföra förbjudna reklam-, marknadsförings- och marknadsföringsaktiviteter, särskilt genom att publicera annonser, sälja och marknadsföra produkter, tjänster, projekt, insamlingar,
   • - uppmuntrar till våld mot alla levande varelser, inklusive djur,
   • - främjar alla fascistiska eller andra totalitära statssystem,
   • - uppviglar till hat på grund av kön, sexuella, nationella, etniska, rasmässiga eller religiösa skillnader eller på grund av icke-konfessionellt tänkande, eller godkänner sådant hat,
   • - förolämpar en grupp människor eller enskilda personer på grund av deras kön, sexuella, nationella, etniska, rasmässiga eller religiösa tillhörighet eller på grund av deras brist på något religiöst samfund,
   • - innehåller innehåll av chauvinistisk och kvinnofientlig karaktär, samt innehåll som bär tecken på könsdiskriminering,
   • - innehåller svordomar eller annat stötande innehåll,
   • - uppmuntrar till farligt beteende eller godkänner sådant beteende,
   • - kränker religiösa känslor,
   • - kan orsaka obehag för andra kunder, i synnerhet genom brist på empati eller respekt;
  • b. använda onlinebutiken på ett sätt som skulle hindra dess funktion med hjälp av viss programvara eller enheter;
  • c. avstå från åtgärder som: skicka och posta oönskad kommersiell information (skräppost) i onlinebutiken;
  • d. använda onlinebutiken utan att orsaka besvär för andra kunder och för Bolf Sp. z o.o.;
  • e. använda allt innehåll i Online Shop endast för privata ändamål;
  • f. använda onlinebutiken i enlighet med gällande lagstiftning på Polens territorium, bestämmelserna i förordningarna och även enligt de allmänna reglerna för användning.
 • 3.11 Säljaren har rätt att ta bort innehåll som ingår i kommentarer (produktrecensioner) som har de funktioner som anges i sid. 3.10a, och i den återstående omfattningen i enlighet med allmänt tillämplig lag.
 • 3.12 Att acceptera villkoren är likvärdigt med att acceptera att ta emot fakturor i elektronisk form som krävs enligt bestämmelserna i lagen av den 11 mars 2004 om skatt på varor och tjänster.
 • 3.13 Kontaktsidan innehåller kontaktinformation till dataskyddsombudet som övervakar säkerheten för personuppgifter som behandlas av Bolf Sp. z o.o. Vid eventuell kränkning av dina rättigheter uppmuntrar vi dig att kontakta oss. Av medvetenhet om säkerheten för våra kunders data kommer alla meddelanden omedelbart att verifieras för att säkerställa den högsta nivån av personuppgiftsbehandling.
 • 3.14 Informationen om automatisk behandling av personuppgifter av Bolf.se Online Shop ingår i Sekretesspolicyn.

IIIa. Proceduren för att rapportera olagligt och förbjudet innehåll

 • 3a.1 Bolf Sp. z o.o. har implementerat tekniska och organisatoriska åtgärder som gör det möjligt för någon person eller enhet att rapportera förbjudet innehåll i Onlinebutiken, särskilt de som anges i paragraf. III sid. 3.10a att personen eller enheten anser vara förbjudet innehåll och att behandla den rapporten på en icke-diskriminerande grund.
 • 3a.2 Den rapport som avses i sid. 3a.1 kan lämnas in elektroniskt genom att fylla i ansökningsformuläret som finns tillgängligt på https://www.bolf.se/contact-swe.html. Det krävs att du fyller i formuläret helt innan du skickar in det.
 • 3a.3 Att lämna in en ansökan är kostnadsfritt.
 • 3a.4 Bolf Sp. z o.o. utan onödigt dröjsmål skicka en bekräftelse på mottagandet till den person som lämnar in rapporten via e-post till den e-postadress som anges i formuläret.
 • 3a.5 Bolf Sp. z o.o. är att överväga rapporten och döma om innehållet i rapporten i tid (upp till 14 dagar), icke-godtyckligt, objektivt sätt och med vederbörlig noggrannhet.
 • 3a.6 Efter skiljedom om Bolf Sp. z o.o. är att utan onödigt dröjsmål underrätta sökanden om innehållet i beslutet att vägra att ta hänsyn till anmälan eller om dess godkännande och beslut i ärendet samt lämna information om möjligheten att klaga över beslutet.
 • 3a.7 Att ta hänsyn till rapporten kan innefatta: ta bort det rapporterade innehållet (åsikt i en kommentar), stänga av kontot genom vilket det förbjudna innehållet delades eller ta bort kontot som delade det förbjudna innehållet.
 • 3a.8 I händelse av att Säljaren mottar en order mot specifikt olagligt innehåll, utfärdat av en auktoriserad rättslig eller administrativ myndighet, ska Säljaren informera Kunden som är mottagare av en tjänst om den mottagna ordern och om de åtgärder som vidtagits som svar på den, kl. senast vid tidpunkten för åtgärder till följd av ordern eller, i förekommande fall, vid den tidpunkt som anges i ordern.

IIIb. Överklagandeförfarandet mot säljarens beslut om att rapportera olagligt och förbjudet innehåll

 • 3b.1 Bolf Sp. z o.o. har implementerat ett internt system för att rapportera och skilje klagomål om beslut om förbjudet innehåll.
 • 3b.2 Den rapporterande parten har rätt att framföra klagomål mot Säljarens beslut om rapportering av förbjudet innehåll.
 • 3b.3 Säljaren ska använda automatiserade metoder för att lösa klagomål, men dessa metoder kommer att bli föremål för mänsklig verifiering.
 • 3b.4 Ett klagomål kan lämnas elektroniskt via reklamationsformuläret som finns på https://www.bolf.se/contact-swe.html. Du måste fylla i formuläret helt innan du skickar in det.
 • 3b.5 Att lämna in ett klagomål är kostnadsfritt.
 • 3b.6 Bolf Sp. z o.o. utan onödigt dröjsmål skicka en bekräftelse på mottagandet till den som lämnar in klagomålet via e-post, till den e-postadress som anges i innehållet i formuläret som avses i sid. 3b.4.
 • 3b.7 Bolf Sp. z o.o. är att överväga klagomålet och fatta ett beslut i tid (upp till 14 dagar), icke godtyckligt, objektivt sätt och med vederbörlig omsorg.
 • 3b.8 Efter att ha fattat beslut i klagomålet har Bolf Sp. z o.o. är att skicka beslutet till sökanden via e-post.
 • 3b.9 Om klagomålet innehåller tillräckliga skäl för att säljaren ska anse att dess beslut att inte vidta några åtgärder som svar på anmälan är obefogat eller att informationen som avses i klagomålet inte är olaglig och oförenlig med bestämmelserna, eller innehåller information som tyder på att klagandens agerande inte motiverar den vidtagna åtgärden, ska säljaren återkalla sitt beslut utan onödigt dröjsmål.
 • 3b.10 Kunden som är missnöjd med innehållet i beslutet har rätt att välja vilken som helst utomrättslig tvistlösningspart som är certifierad av samordnaren för digitala tjänster för att lösa tvister angående detta beslut, inklusive de klagomål som inte har lösts i enlighet med dessa föreskrifter.
 • 3b.11 Säljaren ska under en rimlig tid, efter att ha utfärdat en förvarning via e-post, avbryta behandlingen av rapporter och klagomål från parter som ofta lämnar uppenbart ogrundade rapporter eller uppenbart ogrundade klagomål.

IIIc. Proceduren för att meddela kunden som är ansvarig för tillhandahållande av olagligt och förbjudet innehåll

 • 3c.1 Om rapporten om förbjudet innehåll anses motiverat och specifika åtgärder vidtas, informerar Säljaren Kunden som är ansvarig för tillhandahållandet av det förbjudna innehållet, om inte hans/hennes elektroniska data är okända.
 • 3c.2 Meddelandet skickas till Kundens e-postadress kopplad till kontot från vilket det olagliga eller förbjudna innehållet har lagts upp i Onlinebutiken.
 • 3c.3 Informationen ska innehålla en motivering för Säljarens beslut. Motiveringen är att inkludera följande information:
  • a. om huruvida beslutet omfattar borttagning av förbjudet innehåll, avstängning av kontot för den kund från vilken det förbjudna innehållet kommer från eller radering av detta konto,
  • b. fakta och omständigheter på grundval av vilka beslutet fattades, inklusive, i förekommande fall, om beslutet fattades på grundval av en rapport gjord av en annan person (en annan enhet) eller på grundval av frivillig verifieringsverksamhet som utförts på initiativet för säljaren och, när det är absolut nödvändigt, den rapporterande partens identitet,
  • c. i tillämpliga fall information om användningen av automatiserade medel för att fatta beslut, inklusive huruvida ett beslut har fattats i samband med det innehåll som upptäckts eller identifierats med hjälp av automatiserade medel,
  • d. om beslutet avser potentiellt olagligt innehåll, en uppgift om den rättsliga grund som beslutet grundar sig på och en förklaring av skälen till att informationen på den grunden anses vara olagligt innehåll,
  • e. om beslutet grundar sig på den påstådda bristande överensstämmelsen av innehållet med föreskrifterna, en uppgift om grunden från de föreskrifter som ligger till grund för beslutet och en förklaring av skälen till att innehållet anses vara oförenligt med föreskrifterna,
  • f. tydlig och kundvänlig information om möjligheterna att överklaga beslutet, i synnerhet genom att lämna in ett klagomål, tvistlösning utanför domstol och rättsmedel.
 • 3c.4 Säljaren ska stänga av Kundens konto under en rimlig period, efter en tidigare varning skickad via e-post, i händelse av frekvent postning av olagligt eller förbjudet innehåll i Onlinebutiken.

IV. Förfarandet för att ingå ett köpeavtal och att lägga en order

 • 4.1 För att ingå ett köpeavtal genom webbutiken ska kunden gå in på webbplatsen www.bolf.se, välja varor, märke, färg och storlek och sedan utföra följande steg enligt de meddelanden som visas för kunden och finns synliga på webbplatsen.
 • 4.2 Att välja produkt görs genom att lägga till den i varukorgen.
 • 4.3 Under beställningen har kunden möjlighet att ändra information eller valda varor fram till att man klickar på 'Lägg Order'. För att göra det följer kunden instruktionerna på hemsidan.
 • 4.4 När kunden anger all efterfrågad information kommer summeringen visa följande information:
  • a. beställda produkter;
  • b. enhetspris samt totalt pris på de beställda produkterna med fraktkostnaden;
  • c. vald betalningsmetod;
  • d. vald leveransmetod;
  • e. leveranstid.
 • 4.5 För att avsluta beställningen krävs det att acceptera villkoren och uppge personuppgifter i de efterfrågade fälten och sedan klicka på 'Fortsätt till kassan'.
 • 4.6 Kunden kommer att få, på den angivna e-postadressen, information som innehåller en åsiktsförfrågan om den köpta produkten och/eller gjorda transaktionen i Bolf.eu Online Shop inom 14 dagar från beställningen, vilken kan läggas ut på Bolf.se Kunder kan när som helst få tillgång till härmed Regler via länken på hemsidan på www.bolf.se, ladda ner dem och skriva ut dem. De väsentliga bestämmelserna i varuförsäljningsavtalet registreras, säkras, görs tillgängliga och bekräftas för kunden genom att skicka en elektronisk faktura till kunden i enlighet med art. 2 punkt 32 mervärdesskattelagen.
 • 4.7 Om kunden uttrycker sitt samtycke i par. 3.7 p. b), har enheterna:
  • - TrustMate S.A. Bartoszowicka 3, 51-641 Wrocław, Polen, KRS: 0000737597, NIP: 8971854393, REGON: 369980751
  • - Trusted Shops GmbH Subbelrather Strasse 15c, 50823 Cologne, Tyskland, Commercial Register (HRB) 32735, NIP-UE: DE 812 947 877
  • - Grupa Okazje Sp. z o.o., Al. Tadeusza Kościuszki 23/25, 90-418 Łódź, Polen, KRS: 0000513788, NIP: 725 207 12 27, REGON: 101681944
  • - Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa, Polen, KRS: 0000420780, NIP: 5272677009, REGON: 146127300
  • - Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA
 • Rätt att kontakta kunden via e-postadressen som uppgavs i beställningen och be om hans åsikt om de beställda produkterna genom att fylla I ett frågeformulär. På detta sätt erhålls åsikter om produkter, tjänster och enheter som säljer eller tillhandahåller tjänster och ger andra köpare värdefull information om kvaliteten på produkter och tjänster i onlinebutiker.
 • 4.8 En beställning av kunden motsvarar det faktum att man uttrycker viljan att ingå ett köpeavtal med Bolf Sp. z o.o. i enlighet med innehållet i dessa villkor;
 • 4.9 Köpeavtalet ingås på engelska i enlighet med dessa villkor.
 • 4.10 Olika kampanjer kan inte kombineras med varandra. Endast en rabattkupong kan användas per beställning.

V. Förvärv inom gemenskapen av varor för EU: s momsskattebetalare

 • 5.1 När betraktas en åtgärd / transaktion som förvärv av varor inom gemenskapen? Åtgärden betraktas som förvärv av varor inom gemenskapen när alla följande villkor är uppfyllda:
  • a. varorna exporteras från landets, Polens, gränser enligt bestämmelserna i art. 7 i skattelagen som är tillämplig i en annan medlemsstat än Polens territorium;
  • b. transaktionen har gjorts till entreprenören, som är en mervärdesskattebetalare som identifierats för att förvärva varor inom gemenskapen.
 • 5.2 Vem ä ren entreprenör inom EU-gemenskapen? Entreprenören är antingen en momsskattebetalare som är identifierad i syften för den intrakommunitära transaktionen på EU: s territorium (dvs. har ett giltigt EU-momsnummer) eller en fysisk eller juridisk person som inte är en mervärdesskattebetalare som identifierats för syftena med den intracommunitära transaktionen i EU. territorium (dvs. har ett giltigt EU-momsnummer).
 • 5.3 För att göra en förvärv av varor inom vår Online Shop inom EU-gemenskapen, välj "Företag" i köpinformationens del, välj destinationsland och välj alternativet "Jag är en EU-momsskattebetalare. Jag beställer utan moms och förbinder mig att betala det på mitt lands territorium.
  Efter positiv verifiering av informationen om entreprenören, inklusive EU: s momsnummer, kommer Online Shop att utfärda en noll momsfaktura i enlighet med lagen.

VI. Leverans

 • 6.1 Leveransen av varorna görs till adressen angiven av kunden vid beställningen. Leverans sker till länder angivna här.
 • 6.2 Leveransen av beställda varor sker med hjälp av DPD och Paczkomaty InPost inom Polens gränser. Leveranser utanför Polens gränser sker med DHL här. Leveranskostnaderna anges på webbplatsen.
 • 6.3 Leveranstiden beräknas vara mellan 2 och 4 arbetsdagar. Leverans utomlands är beräknad till 7 till 10 arbetsdagar.
 • 6.4 Kunder kan när som helst få tillgång till härmed Regler via länken på hemsidan på www.bolf.se, ladda ner dem och skriva ut dem. De väsentliga bestämmelserna i varuförsäljningsavtalet registreras, säkras, görs tillgängliga och bekräftas för kunden genom att skicka en elektronisk faktura till kunden i enlighet med art. 2 punkt 32 mervärdesskattelagen.

VII. Priser och betalningsmetoder

 • 7.1 Varornas priser är angivna I SEK, liksom alla andra belopp, som till exempel moms (med specificerad %), tull och annat.
 • 7.2 Kunden kan betala genom:
  • a. banköverföring till följande bankkonto: mBank: account number: PL89114018500000292592001036 SWIFT: BREXPLPWMBK
  • b. PayPal, PayU och KLARNA;
  • c. Visa eller Mastercard – kreditkortet kommer att belastas dagen efter transaktionen.
 • 7.3 Butiken erbjuder inte betalning mot postförskott.

  VIII. Ångerrätt

 • 8.1. Kunden har den lagstadgade rätten att avbryta distansavtalet inom 14 dagar efter mottagandet av beställningen utan att ange skälet och utan kostnader exklusive de kostnader som anges i par. 8.6 och par. 8,8.
 • 8.2. Tidsfristen för återkallande: a. köpets överenskommelse påbörjas i och med köparens, alternativt tredje part utsedd av köparen, mottagande av varorna. I fall där flera varor har köpts och de levereras separata i flera paket gäller överenskommelsen från mottagande av det sista paketet; b. för andra överenskommelser – från avtalets ingående.
 • 8.3. För att utöva rätten till ånger måste du informera oss (Bolf Sp. z o.o., e-mail: shop@bolf.se) om ditt beslut att dra dig ur affären genom ett entydigt skriftligt uttalande (t.ex. post, fax, eller e-post). Du ska använda vårt formulär på hemsidan. Adress: Bolf Sp. z o.o., ul. Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra, Polen, tel no.: +44 20 33180543 , (mån-fre 8-16), shop@bolf.se. För att uppfylla återtagningsfristen räcker det för dig att skicka ditt meddelande om din utövande av ångerrätten innan utträdet.
 • 8.4. Vid återkallande av köpeavtalet betraktas avtalet ogiltigt.
 • 8.5. Säljaren ska omedelbart, senast inom 14 dagar efter mottagandet av Kundens utträdesanmälan, återbetala till Kunden alla betalningar som gjorts av honom, inklusive kostnaderna för leverans av varorna enligt punkt 8.7. Säljaren ska återbetala betalningen med samma betalningsmetod som användes av kunden, såvida inte kunden uttryckligen har gett sitt avtal om en annan returmetod, som inte medför några kostnader för honom. Säljaren kan hålla tillbaka återbetalningen av betalningar som mottagits från konsumenten tills mottagandet av varan eller mottagit ett bevis på att det returneras av kunden, beroende på vilken händelse som inträffar först.
 • 8.6. Om köparen har valt en annan leveransmetod än den billigaste är inte säljaren tvungen att ersätta kunden för den extra leveranskostnaden.
 • 8.7. Kunden ska skicka tillbaka varorna utan onödiga dröjsmål och under inga omständigheter senare än 14 dagar från att du meddelade oss om att du vill ångra köpet. Tidsfristen för ånger är uppfylld om du skickar tillbaka varorna innan de 14 dagarna har passerat. Vänligen skicka varorna till: "Logic Consulting - EZI - BOLF", Röra Byväg 5, 41878 Göteborg.
 • 8.8. Du står för kostnaderna att skicka tillbaka varorna till oss.
 • 8.9. Konsumenten är skyldig att själv returnera varan via vilken transportör som helst. Om frånträdet från avtalet sker efter utfärdande av en elektronisk faktura, kommer köparen att få en korrigerande elektronisk faktura, som han eller hon samtycker till.
 • 8.10. Konsumenten är ansvarig för en värdeminskning till följd av att de används på ett sätt som går utöver vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.
 • 8.11. Kunden har inte rätt att frånträda avtalet vid:

  • a. där föremålet för tjänsten är en icke-prefabricerad vara, tillverkad enligt konsumentens specifikationer eller tjänar till att tillfredsställa dennes individuella behov;
  • b. där föremålet för tjänsten är en vara som levereras i förseglad förpackning som inte kan returneras efter att förpackningen öppnats av hälsoskydds- eller hygienskäl, om förpackningen öppnats efter leverans.

IX. Frivillig rätt att dra sig ur köpeavtalet - produktretur

 • 9.1. Oavsett Kundens lagstadgade rätt att dra sig ur avtalet och returnera Säljarens varor som anges i Art. VIII i förordningarna ska rätten att dra sig ur avtalet och återlämna säljarens varor som anges i detta kapitel införas.
 • 9.2 Köparen har rätt att dra sig ur köpeavtalet på frivillig basis inom 30 dagar utan att ange orsak och utan att det medför ökade kostnader, förutom kostnaderna som anges I punkt 9.8., 9.10.
 • 9.3. Tidsfristen för retur: a. köpets överenskommelse påbörjas i och med köparens, alternativt tredje part utsedd av köparen, mottagande av varorna. I fall där flera varor har köpts och de levereras separate i flera paket gäller överenskommelsen från mottagande av det sista paketet; b. för andra överenskommelser – från avtalets ingående.
 • 9.4. För att utöva rätten till ånger måste du informera oss (Bolf Sp. z o.o., tel. no.: +44 20 33180543, e-mail: shop@bolf.se) om ditt beslut att dra dig ur affären genom ett entydigt uttalande (t.ex.. telefon, fax, eller e-post). Du kan använda vårt formulär, men det är inte obligatoriskt. För att uppfylla återtagningsfristen räcker det för dig att skicka ditt meddelande om din utövande av ångerrätten innan utträdet.
 • 9.5. För tillämpningen av dessa förordningar och funktioner i onlinebutiken kommer "frivillig återkallelse från avtalet" också att kallas "retur".
 • 9.6. Vid en retur anses köpeavtalet ogiltigt.
 • 9.7. Säljaren ska omedelbart, senast inom 30 dagar efter mottagandet av Kundens utträdesanmälan, återbetala till Kunden alla betalningar som gjorts av honom, inklusive kostnaderna för leverans av varorna enligt punkt 9.8. Säljaren ska återbetala betalningen med samma betalningsmetod som användes av kunden, såvida inte kunden uttryckligen har gett sitt avtal om en annan returmetod, som inte medför några kostnader för honom. Säljaren kan hålla tillbaka återbetalningen av betalningar som mottagits från konsumenten tills mottagandet av varan eller mottagit ett bevis på att det returneras av kunden, beroende på vilken händelse som inträffar först.
 • 9.8. Om köparen har valt en annan leveransmetod än den billigaste är inte säljaren tvungen att ersätta kunden för den extra leveranskostnaden.
 • 9.9. Varorna ska skickas tillbaka till "Logic Consulting - EZI - BOLF", Röra Byväg 5, 41878 Göteborg, e-mail: shop@bolf.se utan onödiga dröjsmål och under inga omständigheter senare än 30 dagar från att du meddelade oss om att du vill ångra köpet. Tidsfristen för ånger är uppfylld om du skickar tillbaka varorna innan de 30 dagarna har passerat.
 • 9.10. Konsumenten står för den direkta kostnaden för att returnera varan.
 • 9.11. Konsumenten är skyldig att själv returnera varan via vilken transportör som helst. Om frånträdet från avtalet sker efter utfärdande av en elektronisk faktura, kommer köparen att få en korrigerande elektronisk faktura, som han eller hon samtycker till.
 • 9.12. Konsumenten är ansvarig för en värdeminskning till följd av att de används på ett sätt som går utöver vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.
 • 9.13. Att förlänga den lagstadgade tidsfristen för att lämna in en förklaring om återkallande från köpeavtalet och för att återlämna säljarens varor från 14 dagar till 30 dagar är en rättighet som inte är ett villkor för att utöva kundens lagstadgade rätt att dra sig ur avtalet och återlämna säljarens varor som avses i artikel VIII i förordningarna eller begränsar inte på något sätt denna rättighet.
 • 9.14. Ett exempel på hur processen med en retur går till finns beskrivet på hemsidan under rubriken “Byten och returer”, vilken endast hänvisar till returer enligt dessa villkor.
 • 9.15. Kunden har inte rätt att frånträda avtalet vid:

  • a. där föremålet för tjänsten är en icke-prefabricerad vara, tillverkad enligt konsumentens specifikationer eller tjänar till att tillfredsställa dennes individuella behov;
  • b. där föremålet för tjänsten är en vara som levereras i förseglad förpackning som inte kan returneras efter att förpackningen öppnats på grund av hälsoskydds- eller hygienskäl om förpackningen öppnats efter leverans.

X. Reklamationer

 • 10.1 Säljaren är skyldig att leverera Varorna felfria och är ansvarig gentemot Kunden som är Konsument för Varornas bristande överensstämmelse med avtalet (garantin) på de villkor som anges i lagen om konsumenträttigheter. Säljarens ansvar enligt garantin är uteslutet i förhållande till kunder som inte är konsumenter.
 • 10.2 En reklamation som avser köpta varor kan skickas via e-post till shop@bolf.se eller via post till Bolf Sp. z o.o. ul Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Gora, Polen.
 • 10.3 Vid inlämnande av ett klagomål rekommenderar säljaren att kunden tillhandahåller kontaktuppgifter, exakt beskrivning av skälet till klagomålet och om möjligt bifoga en köpbekräftelse eller fotokopior av detta.
 • 10.4 Säljaren ska undersöka produkterna inom 14 dagar från mottagande. Säljaren är skyldig at informera köparen om vilket beslut som tas angående reklamationen.
 • 10.5 Kunden som använder sig av rätten att reklamera en varaär skyldig att:

  • a. a. göra Varorna föremål för reparation eller utbyte tillgängliga för Säljaren för insamling, eller r
  • b. returnera omedelbart varorna på säljarens bekostnad till följande adress: "Logic Consulting - EZI - BOLF", Röra Byväg 5, 41878 Göteborg i händelse av frånträde från köpeavtalet.
 • 10.6 För att göra det möjligt för Säljaren att hämta Varorna använder Kunden den fria formen för att returnera Varorna som Säljaren erbjuder som en del av reklamationen. Detaljer om ovanstående former för retur av varorna finns på Butikens webbplats i avsnittet Klagomål. Kunden får använda andra former av returnering av varorna som en del av reklamationen endast efter att en sådan form för retur av varorna har överenskommits med säljarens representant på tel.no. +44 20 33180543 eller via e-post: shop@bolf.se. Ovanstående gäller i enlighet med detta för returen av varorna i händelse av frånträde från avtalet enligt bestämmelserna i garantin.
 • 10.7 I händelse av ett motiverat klagomål ska kostnaderna för ersättning eller reparation, inklusive fraktkostnader för klagomålet för varorna, betalas av säljaren.
 • 10.8 I klagomålsförfarandet från Kunden som inte är en Konsument ger Säljaren inte möjligheten att lösa tvisten utanför domstol.
 • 10.9 Bolf Sp. z o.o. är inte tillverkare av varorna. Det är tillverkaren som ansvarar för garantin för de sålda varorna i enlighet med villkoren som anges i garantikortet. Om garantidokumentet föreskriver det, kan kunden lämna in anspråk inom garantin direkt till den auktoriserade tjänsten med den adress som anges i garantikortet.
 • 10.10 Om klagomålet accepteras efter att den elektroniska fakturan har utfärdats, kommer köparen att få en elektronisk korrigeringsfaktura som han samtycker till.

XI. Klagomål angående tillhandahållande av tjänster på elektronisk väg

 • 11.1 Bolf Sp. z o.o. vidtar åtgärder för att tillhandahålla korrekt arbete i butiken, för att utvidga den nuvarande tekniska kunskapen och ska ändra alla oegentligheter som rapporterats av kunderna inom rimlig tid.
 • 11.2 Kunden är skyldig att informera Bolf Sp. z o.o. omedelbart om eventuella oegentligheter eller avbrott i funktionen i onlinebutiken.
 • 11.3 Oegentligheter i samband med hur butiken fungerar kan skickas skriftligen av kunden till Bolf Sp. z o.o., ul. Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra, Polen eller via e-post till: shop@bolf.se, eller med hjälp av ett kontaktformulär.
 • 11.4 I ett klagomål bör kunden ange sitt för- och efternamn, adress för korrespondens, beskrivning och datum för när felet uppstod.
 • 11.5 Bolf Sp. z o.o. är skyldig att undersöka alla klagomål inom 14 dagar alternativt kontakta kunden för att ange ett nytt datum för när felet kommer att kunna undersökas.

XII. Slutliga bestämmelser

 • 12.1 Bolf Sp. z o.o. är ägare till alla produktfoton, bilder, logotyper och har full upphovsrätt till dem. Bolf Sp. z o.o. har också rätt licenser för att använda bilder som används för att skapa reklambannrar. Kopiering, förändring, tillgänglighet, publicering och användning för handelsändamål är förbjudet under hot om straff. Bolf Sp. z o.o. tillåter inte att använda, sprida eller distribuera dem utan att informera ägaren och hans skriftliga medgivande enligt straffkrav för kränkningar av upphovsrätt och begå stöld av immaterialrätt.
 • 12.2 Lösning av eventuella tvister som uppstår mellan Bolf Sp. z o.o. och en konsument i den mening som avses i Art. 221 i civillagen omfattas av behöriga domstolar i enlighet med bestämmelserna i koden för civil rättegång.
 • 12.3 Lösning av eventuella tvister som uppstår mellan Bolf Sp. z o.o., som är ägaren till onlinebutiken, och en kund, som inte är en konsument i den mening som avses i Art. 221 i civillagen, är föremål för lämpliga domstolar angående huvudkontoret för Bolf Sp. z o.o.
 • 12.4 I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 524/2013 av den 21 maj 2013 om online-systemet för tvistlösning av konsumenter och ändringar av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009 / 22 / EG (ODR-förordningen) i konsumenttvister) (Journal of Law No. 165, s. 1) har de Kunder som är Konsumenter rätt att lösa tvister med företagare som innehåller försäljningskontrakt eller kontrakt för tillhandahållande av tjänster utanför domstolen genom en EU-plattform online. Klagomålet kan lämnas in via det formulär som finns tillgängligt på: http://ec.europa.eu/consumers/odr. E-postadressen till Bolf Sp. z o.o. för behoven i detta förfarande är shop@bolf.se.
 • 12.5 En kund som är en konsument från Republiken Polen har rätt att överväga klagomål och driva anspråk: 1) genom medlingsverksamhet av skiljedomstolens handelsinspektionsinspektörer, 2) inför permanenta konsumentskiljedomstolar vid skiljedomstolens handelsinspektioner. Fullständig information är tillgänglig på följande webbplats: https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php
 • 12.6 I frågor som inte omfattas av dessa förordningar ska bestämmelserna i polsk lag, inklusive civillagen, lagen om elektroniska tjänster, lagen om upphovsrätt och närstående rättigheter och andra relevanta bestämmelser i polsk lag gälla.
 • 12.7 Parterna utesluter tillämpningen av FN: s konvention om kontrakt för internationell försäljning av varor.
 • 12.8 Säljaren förbehåller sig rätten att ändra bestämmelserna på grund av viktiga skäl, i synnerhet ändringar i juridiska bestämmelser eller tekniska förändringar. För avtal som ingåtts före ändringen av bestämmelserna gäller de bestämmelser som gällde vid tidpunkten för avtalets ingående.
 • 12.9 14 dagar före planerat ikraftträdande av regeländringen kommer Kunden att få ett e-postmeddelande med bifogat redogörelse för regeländringar.
pixel